Dane Kontaktowe

Biuro Zarządu, Sekretariat,
Dział Handlowy, Medyczny, Służb Mundurowych

ul. Adama Branickiego 17
02-972 Warszawa


Zakład Produkcyjny, Dział Obsługi Klienta

ul. Makowa 6,
96-300 Żyrardów


Zakład Produkcyjny Arlen-Tec Sp z o.o.

ul. Kochanowskiego 32A,
33-100 Tarnów

Zakład Produkcyjny Tailor-ATG Sp. z o.o.

ul. Brzegowa 105A
58-204 Dzierżoniów

Kontakt


1) Administratorem Państwa danych osobowych jest ARLEN S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa
2) W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@arlen.com.pl
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem.
4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
5) Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
6) Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok chyba, że w związku z zapytaniem doszło w późniejszym czasie do zawarcia Umowy- wówczas przechowywane są do czasu upływów wskazanych dla danej Umowy (okresów przedawnienia lub okresów wynikających z przepisów podatkowych w zależności który okres jest dłuższy).
7) Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
8) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
9) Państwa Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.